Trần, Lệ Yên, Võ Hoàng Vy Phan, Thị Mỹ Trần, và Thị Hà Lại. “Khảo sát các yếu tố Liên Quan đến thực hành Giao tiếp của Sinh Viên điều dưỡng Đại học Đông Á Theo Mô hình AIDET Khi thực tập tại bệnh viện ”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 4 (Tháng Chạp 31, 2022): 28-41. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/45.