Trần, Thị Ngọc Ny. “Học tập trực tuyến Và những Khó khăn của Sinh Viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Hội – Phân hiệu tại Quảng Nam”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 01 (Tháng Sáu 13, 2022): 32-38. Truy cập Tháng Chạp 8, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/4.