Nguyễn, Thị Ngọc Dung. “Influencer Marketing Trong thời đại số”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, no. 01 (Tháng Sáu 13, 2022): 24-31. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/3.