La, Thế Phúc, Khắc Sử Nguyễn, và Tiến Đức Vũ. “Công tác bảo tồn Và Khai thác các Giá trị Di tích thời đại đá Cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 3 (Tháng Chín 30, 2023). Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/223.