Nguyễn, Xuân Vinh. “Đánh Giá của Du khách Và Sinh Viên Du lịch về tầm Quan trọng của Kỹ năng mềm Và Kỹ năng Giao tiếp Trong hoạt động Du lịch”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 3 (Tháng Chín 30, 2023). Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/204.