Lê, Minh, Đỗ Hoài Phong Nguyễn, và Toàn Trung Nguyễn. “Nghiên cứu khảo sát thông số thiết Kế đường ống Xả Trên Xe Ford Escape”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 3 (Tháng Chín 30, 2023). Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/203.