Nguyễn, Thị Hậu. “Phát triển bền vững Hội An từ tài Nguyên văn hóa”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 01 (Tháng Sáu 13, 2022): 14-23. Truy cập Tháng Chạp 10, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/2.