Phạm, Thanh Huệ, và Thụy Ánh Ly Nguyễn. “Giải pháp nâng Cao hiệu Quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc Gia Khu vực miền Trung Trong Giai đoạn hiện Nay”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 2 (Tháng Sáu 30, 2023). Truy cập Tháng Chín 28, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/178.