Nguyễn, Duy Chính. “Chuyến triều cống Sau cùng của triều đại Tây Sơn”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 2 (Tháng Sáu 30, 2023). Truy cập Tháng Chín 28, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/158.