Nguyễn, Đình Thi. “Determining Modes of the 2D G-Navier-Stokes Equations”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 2 (Tháng Sáu 30, 2023). Truy cập Tháng Chín 28, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/146.