Dương, Bảo Trung. “Tác động của ‘bad review’ đối với hình ảnh thương hiệu”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 3 (Tháng Chín 30, 2023). Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/140.