Nguyễn, Cung Thông. “Vài đóng góp của tự điển Béhaine Trong văn Hoá ngôn ngữ Việt Nam”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. (01)(05) (Tháng Ba 31, 2023): 90-103. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/139.