Nguyễn, Duy Chính. “Từ một văn bản Trong Dung Nhàn Trai Bút Ký nhìn lại một vài Chi tiết Trong chuyến đi Sang Bắc Kinh của phái đoàn Tây Sơn”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 1 (Tháng Ba 31, 2023): 62-89. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/138.