Nguyễn, Thanh Lâm, và Phước Thiện Nguyễn. “Mối Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng Và truyền miệng EWOM của khách hàng E-Banking”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 3 (Tháng Chín 30, 2023). Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/133.