Nguyễn, Như Quân. “Ổn định Mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình Vi phân Có trễ với nhiễu ngẫu Nhiên”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. (01)(05) (Tháng Ba 31, 2023): 16-25. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/132.