Nguyễn, Tấn Khanh, Nguyên Thị Diệu Linh Nguyễn, Thị Bảo Ngọc Nguyễn, Thị Lan Hương Hoàng, và Thị Huỳnh Vân Nguyễn. “Nghiên cứu sàng lọc ảo các Flavonoid Có Khả năng ức Chế Protein điều hòa Quá trình đường phân Và Apoptosis của tp53 Trong Con đường tăng Sinh Tế bào Ung Thư”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 1 (Tháng Ba 31, 2023): 26-37. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/131.