Nguyễn, Phúc Huy, và Thị Thanh Loan Nguyễn. “Giảm thiểu sóng hài Trên lưới điện phân phối Có tích hợp điện mặt trời”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 2 (Tháng Sáu 30, 2023). Truy cập Tháng Chín 28, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/130.