Danh, Thị Nhi. “Định hướng Khai thác Múa dân Gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm Du lịch tại thành phố Cần Thơ”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 3 (Tháng Chín 30, 2023). Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/123.