Đỗ, Mai Nguyễn. “RECENT ENHANCEMENTS IN DETECTING ABUSED WEIGHT DRUGS FOR CATTLE: AN EMERGENCY ISSUE!”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. (01)(05) (Tháng Ba 31, 2023): 38-49. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/122.