Phan, Hoàng My Thương. “Phương pháp giảng dạy Biên dịch 1 Cho Sinh Viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 2 (Tháng Sáu 30, 2023). Truy cập Tháng Chín 28, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/120.