Nguyễn, Phúc Quân. “Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình Nghiên cứu Khoa học tại Việt Nam Và một số đề xuất”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. (01)(05) (Tháng Ba 31, 2023): 104-119. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/116.