Nguyễn, Xuân Vinh. “Thực trạng ứng dụng công nghệ Blockchain - Góc nhìn đối với ngành Du lịch Việt Nam Trong bối cảnh chuyển đổi số”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. (01)(05) (Tháng Ba 31, 2023): 2-15. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/105.