Trần, Thanh Dũng. “Ảnh hưởng của mật độ Và Chế phẩm Paclobutrazol Trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 01 (Tháng Sáu 13, 2022): 81-88. Truy cập Tháng Chạp 10, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/10.