Lê, T. H. T., và N. Q. Lê. “The Economic Benefits of Community-Based Rural Tourism on Rural Development: A Case Study of Tra Que Village, Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 3, Tháng Mười-Một 2022, tr 76-91, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/92.