Nguyễn, X. V. “Thực trạng Và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Có chất lượng đối với ngành Du lịch Việt Nam Sau đại dịch COVID-19”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 4, Tháng Chạp 2022, tr 60-73, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/88.