Nguyễn, T. K., P. P. Nguyễn, T. M. Q. Nguyễn, N. T. N. Lê, và V. K. Nguyễn. “Xây dựng Quy trình định lượng Gaba (Gamma- Aminobutyric Acid) Trong một số sản phẩm Trà bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ phân tử”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 01, Tháng Sáu 2022, tr 67-74, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/8.