Tạ, T. H. “Đánh Giá hiệu Quả Sinh thái tại Việt Nam Giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách Và tiếp cận chỉ số hiệu Quả Malmquist DEA”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 04, Tháng Chạp 2022, tr 14-27, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/77.