Nguyễn, T. H., T. H. Lại, C. H. T. Trần, T. M. Trần, T. V. Trần, T. L. O. Hứa, T. N. Phạm, T. T. M. Đỗ, T. T. H. Nguyễn, và T. V. P. Phạm. “Thực trạng sức khỏe tâm thần của Sinh Viên điều dưỡng trường Đại học Đông Á Trong thời kỳ giãn cách Xã hội Do COVID-19”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 03, Tháng Mười-Một 2022, tr 28-39, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/72.