Trương, T. H. “Phát triển Kinh Tế Tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt Ra Và giải pháp”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 03, Tháng Mười-Một 2022, tr 40-55, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/71.