Nguyễn, T. H., T. V. P. Nguyễn, T. X. Q. Đặng, V. L. Võ, V. K. Nguyễn, T. B. H. Võ, và C. T. Mã. “Khảo sát đặc điểm Vi học, thành phần hóa học Và hoạt tính gây độc Trên một số dòng Tế bào Ung Thư của thân rễ Sùng thảo – Rhizoma Stachydis Affinis”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 01, Tháng Sáu 2022, tr 57-66, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/7.