Đoàn, M. D., và Q. H. Trần. “A Review of the Bioactivity of Beauvericin - a Bioactive Compound Produced by Fungi”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 03, Tháng Mười-Một 2022, tr 2-11, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/69.