Nguyễn, C. T. “Đũa: Vì Sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ ‘箸’?”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 03, Tháng Mười-Một 2022, tr 122-43, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/68.