Trần, Đức A. S. “Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến ‘Chiếu Cần Vương’ (1889): Tư liệu Và bình luận”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 04, Tháng Chạp 2022, tr 88-119, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/67.