Trần, T. V. “Yếu tố thẩm mỹ Trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 03, Tháng Mười-Một 2022, tr 104-21, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/66.