Trần, V. A. “Phát triển Du lịch Xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng Và giải pháp”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 04, Tháng Chạp 2022, tr 74-87, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/64.