Nguyễn, T. N. S., Đình T. N. H. Trần, T. M. P. Thái, M. Q. Lê, M. H. Trần, và T. H. V. Lê. “Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu Và phân tích Sơ bộ thành phần hóa học của Lan Kim tuyến”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 01, Tháng Sáu 2022, tr 39-48, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/5.