Trần, L. Y., V. H. V. . Phan, T. M. . Trần, và T. H. . Lại. “Khảo sát các yếu tố Liên Quan đến thực hành Giao tiếp của Sinh Viên điều dưỡng Đại học Đông Á Theo Mô hình AIDET Khi thực tập tại bệnh viện ”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 4, Tháng Chạp 2022, tr 28-41, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/45.