Trần, T. N. N. “Học tập trực tuyến Và những Khó khăn của Sinh Viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Hội – Phân hiệu tại Quảng Nam”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 01, Tháng Sáu 2022, tr 32-38, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/4.