Nguyễn, T. N. D. “Influencer Marketing Trong thời đại số”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 01, Tháng Sáu 2022, tr 24-31, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/3.