La, T. P., K. S. Nguyễn, và T. Đức Vũ. “Công tác bảo tồn Và Khai thác các Giá trị Di tích thời đại đá Cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 3, Tháng Chín 2023, doi:10.59907/daujs.2.3.2023.223.