Nguyễn, T. H. “Phát triển bền vững Hội An từ tài Nguyên văn hóa”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 01, Tháng Sáu 2022, tr 14-23, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/2.