Nguyễn, Đình T. “Determining Modes of the 2D G-Navier-Stokes Equations”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.59907/daujs.2.2.2023.146.