Dương, B. T. “Tác động của ‘bad review’ đối với hình ảnh thương hiệu”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 3, Tháng Chín 2023, doi:10.59907/daujs.2.3.2023.140.