Nguyễn, C. T. “Vài đóng góp của tự điển Béhaine Trong văn Hoá ngôn ngữ Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 1, Tháng Ba 2023, tr 90-103, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/139.