Nguyễn, N. Q. “Ổn định Mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình Vi phân Có trễ với nhiễu ngẫu Nhiên”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 1, Tháng Ba 2023, tr 16-25, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/132.