Đỗ, M. N. “RECENT ENHANCEMENTS IN DETECTING ABUSED WEIGHT DRUGS FOR CATTLE: AN EMERGENCY ISSUE!”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 1, Tháng Ba 2023, tr 38-49, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/122.