Nguyễn, P. Q. “Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình Nghiên cứu Khoa học tại Việt Nam Và một số đề xuất”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 1, Tháng Ba 2023, tr 104-19, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/116.