Nguyễn, X. V. “Thực trạng ứng dụng công nghệ Blockchain - Góc nhìn đối với ngành Du lịch Việt Nam Trong bối cảnh chuyển đổi số”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 1, Tháng Ba 2023, tr 2-15, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/105.