Trần, T. D. “Ảnh hưởng của mật độ Và Chế phẩm Paclobutrazol Trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 01, Tháng Sáu 2022, tr 81-88, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/10.