[1]
T. D. Trần, “Đánh giá về tình hình bệnh Panama (Fusarium oxysporum f. sp. cubense - Foc) trên cây chuối già Nam Mỹ canh tác tại Khu liên hợp nông nghiệp Snuol (Campuchia) và biện pháp quản lý”, daujs, vol 2, số p.h 1, tr 50-61, tháng 3 2023.